top of page

B form sa zameriava na zadania rôzneho typu od interiérovej architektúry po rozvoj mesta.

Hľadá a tvorí priestor, ktorý poskytuje funkčnosť aj pohodlie a odráža osobný charakter užívateľov.

Hľadá možné alternatívy ako zvýšiť kvalitu verejných či súkromných priestorov, s ohľadom na okolité prostredie. Skúma multidisciplinárne metódy v rámci architektonickej tvorby, experimentuje s priestorom a jeho formami.

.

B form focuses on different types of tasks from interior architecture to city development.
It looks for and creates a space that provides both functionality and comfort and reflects the personal character of the users.

Looking for possible alternatives to increase the quality of public and private spaces, taking into account the kontext with the surrounding enviroment. Investigating multidisciplinary methods in architectural practice, experiments with space and its forms.

bottom of page