top of page

Campus STU, Bratislava 2020
Vertikálny ateliér Vítková/Špaček

Ideový návrh spoločného campusového centra vo vnútrobloku STU. Riešenie využíva kontakt s centrom mesta, pričom zapája vnútroblok a univerzitné prostredie do verejného priestoru a života.

Campus STU

Conceptual design of a shared campus center in the inner block of STU area. The solution uses the contact with the city center, while connecting the block and the university environment to public space and life.

bottom of page