top of page

Revitalizácia areálu "Medený hámor"
Banská Bystrica 2018

Definovanie vhodnej funkcie jednotlivých častí areálu s vyzdvihnutím významnej kultúrno-historickej hodnoty zachovalých objektov. Doplnením existujúcich výstavných miest, územie slúži plnohodnotne pre prezentáciu minulosti, aj kultúrne aktivity v meste. Expozícia je riešená interaktívnou multisenzorickou formou, čím predstavuje atraktívnejší zážitok pre všetky generácie a skupiny ľudí.

Restoration of "Medený hámor"

Defining the appropriate function of each part of the area, highlighting the significant cultural-historical value of preserved objects. By supplementing the existing exhibition spaces, the territory serves fully for the presentation of the past, as well as cultural activities in the city. The exhibition is handled in an interactive multisensory form, which makes more attractive experience for all generations and groups of people.

bottom of page