top of page

Miklušova väznica, Košice 2023
4.-8. miesto súťaž "Miklušova väznica - súťaž návrhov na novú expozíciu"

Návrh novej expozície sa snaží naplniť všetky očakávania od múzea súčasnosti v historickom objekte. Cieľom bolo, po návšteve, zanechať v človeku dojem - zážitok. Pomocou multisenzorických výstavných objektov je prehliadka zaujímavejšia a náučnejšia pre širšie spektrum ľudí. Návštevník môže skúmať históriu a funkciu väznice postupne cez jednotlivé miestnosti, kde nájde špecializované exponáty. K bádaniu je vyzývaný rôznymi spôsobmi, kde využíva okrem svojho zraku aj hmat, sluch, či čuch.

Mikluš's Prison
4th-8th place "Miklušova váznica - competition of proposals for a new exhibition"

axonometrical scheme

The design of the new exhibition tries to fulfill all expectations from a museum of the present day in a historical building.
The goal was, to leave an impression - an experience. Using multisensory exhibition
objects, the tour is more interesting and educational for a wider range of people. The visitor can explore the history and function of the prison gradually through the individual rooms, where they will find specialized exhibits. He is encouraged to research in various ways, where he uses touch, hearing, and smell in addition to his sight.

bottom of page